Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลดอัตราภาษี 90% ผลกระทบจากโควิด-19

 
นายตอเฮ เจะเลาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(073-499-800)
 
นางฟารีละห์ เดหนิ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บ้านน้ำบ่อ
(081-277-4323)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 1 ปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสุขภาพ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 บทความ (ดู : 26) 20 ส.ค. 2564
มติที่ประชุม ศบค.เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 (ดู : 38) 9 ก.ค. 2564
ข้อกำหนด ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 27 (ดู : 26) 9 ก.ค. 2564
มาตรการ LOCKDOWN (ดู : 37) 9 ก.ค. 2564
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 บทความ (ดู : 45) 24 มิ.ย. 2564
แจ้งเปิดใช้งาน(Anti-Corrugation toolbox) (ดู : 51) 8 มิ.ย. 2564
เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19 (ดู : 44) 4 มิ.ย. 2564
พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร (ดู : 53) 4 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (ดู : 52) 31 พ.ค. 2564
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประเภท บทความ จำนวน 5 เรื่อง 1. บทความเรื่อง ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ 2.บทความเรื่อง ขอตรวจสอบคุ่สมรสของลูกหนี้ 3. บทความเรื่อง มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้ 4. บทความเรื่อง เงินบริจาคอยู่ไหน 5. บทความเรื่อง มีจรรยาบรรณหรือเปล่า (ดู : 65) 28 พ.ค. 2564
ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ (ดู : 57) 28 พ.ค. 2564
กยศ. ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ (ดู : 38) 27 พ.ค. 2564
3 ช่องทางกระจายฉีดวัคซีน รับมือโควิด-19 (ดู : 39) 27 พ.ค. 2564
ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ (ดู : 58) 25 พ.ค. 2564
สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 62) 28 เม.ย. 2564
เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน (ดู : 69) 21 เม.ย. 2564
เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด (ดู : 64) 21 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 59) 19 เม.ย. 2564
กยศ. พร้อมให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป (ดู : 57) 5 เม.ย. 2564
เปิดตัว “ทัวร์เที่ยวไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง (ดู : 101) 5 เม.ย. 2564
เช็กเงื่อนไขใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” คุมเข้มทุจริต (ดู : 44) 5 เม.ย. 2564
คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย (ดู : 50) 5 เม.ย. 2564
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ – วัคซีนโควิด-19 ควรห่างกัน ๔ สัปดาห์ (ดู : 50) 5 เม.ย. 2564
เช็กลิสต์ “ม33เรารักกัน” ใช้จ่ายร้านไหน ซื้ออะไรได้บ้าง (ดู : 42) 30 มี.ค. 2564
กยศ. ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ (ดู : 43) 30 มี.ค. 2564
เตือนผู้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” รีบใช้ให้ครบก่อนหมดเขต !! (ดู : 44) 30 มี.ค. 2564
จัดงานสงกรานต์ 2564 อะไรทำได้ - ไม่ควรทำ? (ดู : 46) 30 มี.ค. 2564
ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 (ดู : 47) 30 มี.ค. 2564
ยืนยัน! วัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัย (ดู : 41) 23 มี.ค. 2564
บทความ ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า (ดู : 83) 19 มี.ค. 2564
บทความ เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ (ดู : 62) 19 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 (ดู : 69) 19 มี.ค. 2564
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2564 (ดู : 80) 18 มี.ค. 2564
ย้ำ วัคซีนโควิด-19 ฉีดฟรี อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง (ดู : 45) 8 มี.ค. 2564
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 35) 26 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ดู : 43) 5 ต.ค. 2563
ประกาศผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (ดู : 36) 30 ก.ย. 2563
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 38) 3 ก.ค. 2563
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 38) 29 เม.ย. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) (ดู : 59) 6 เม.ย. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 68) 6 เม.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์ (ดู : 36) 27 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 107) 23 มี.ค. 2563
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 24) 22 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 104) 20 พ.ย. 2562
แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 24) 29 ส.ค. 2562
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 41) 15 ก.ค. 2562
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการผู้อำนวยการกองศึกษา (ดู : 43) 31 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  หมู่ที่2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์ : 073-499-800

E-mail Address : abt.bannambor@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs