Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   งานกิจการสภา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหารงาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันกันการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผล
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานสถานะทางการเงินการคลัง
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  การจัดวางระบบควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินงาน
แผนงาน
  แผนงานอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติอื่นๆ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานเลือกตั้ง
  งานขยะมูลฝอย
ข้อมูลข่าวสาร
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประกาศต่างๆ
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล(ศพค.)
  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  คู่มือบริการประชาชน
  คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
  การให้บริการ
  งาน สสส.
  ติดต่อเรา (เบอร์ฉุกเฉิน อบต.)
  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านน้ำบ่อ
  สายตรงนายก/ร้องเรียน
  ติดต่อเรา
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.บ้านน้ำบ่อ (ดู : 12) 4 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 (ดู : 54) 9 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 68) 4 มี.ค. 2562
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ประจำปี 2561 (ดู : 62) 20 ก.พ. 2562
ข้อมูลรายรับรายจ่ายปี 61 (ดู : 67) 18 ก.พ. 2562
แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี (ดู : 12) 14 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 316) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 236) 25 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (ดู : 7) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 65) 10 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 115) 8 พ.ย. 2561
ประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 104) 18 ต.ค. 2561
ประกาศรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 101) 10 ต.ค. 2561
ประกาศสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ (ดู : 52) 2 ต.ค. 2561
แจ้งบัญชาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ดู : 93) 1 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วม ประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 92) 28 ก.ย. 2561
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) (ดู : 52) 29 ส.ค. 2561
โครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก" (ดู : 104) 28 ส.ค. 2561
ประกาศเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 54) 8 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก" (ดู : 122) 8 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 61 (ดู : 94) 23 ก.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 53) 16 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ (ดู : 145) 1 พ.ค. 2561
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561 (ดู : 129) 29 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 155) 31 ม.ค. 2561
ขอเชิญเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลบ้านน้ำบ่อเข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 158) 19 ม.ค. 2561
ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 155) 19 ม.ค. 2561
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 265) 6 ม.ค. 2561
ประกาศยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์(ร.ร.ผสอ.) (ดู : 144) 21 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นอบต.บ้านน้ำบ่อ (ดู : 160) 27 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 166) 15 พ.ย. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 (ดู : 114) 31 ต.ค. 2560
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 150) 20 ต.ค. 2560
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 86) 16 ต.ค. 2560
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 52) 16 ต.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 165) 3 ต.ค. 2560
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดู : 81) 1 ต.ค. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 108) 27 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 145) 18 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 164) 11 ส.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 107) 9 ส.ค. 2560
ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาอบต.บ้านน้ำบ่อ (ดู : 108) 9 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 166) 14 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2560 (ดู : 109) 1 มิ.ย. 2560
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 53) 18 พ.ค. 2560
ประกาศยื่นซองเสนอราคา (ดู : 183) 4 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การยื่นซองเสนอราคา (ดู : 173) 12 เม.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 82) 10 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การยื่นซองเสนอราคา (ดู : 196) 1 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การแจ้งบ้านเรือนถูกพายุ(วาตภัย) (ดู : 99) 30 ม.ค. 2560
ประกาศจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (ดู : 120) 12 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 189) 10 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 (ดู : 151) 5 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2 (ดู : 298) 16 ธ.ค. 2559
การยื่นชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2560 (ดู : 153) 15 ธ.ค. 2559
02.ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 1 (ดู : 236) 16 พ.ย. 2559
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 216) 15 พ.ย. 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 149) 20 ต.ค. 2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 6 (ดู : 167) 16 ต.ค. 2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโรงแปรรูปสัตว์ปีก ขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 (ดู : 178) 4 ก.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
   หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาแระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-499-800 โทรสาร : 073-499-800
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs