Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   งานกิจการสภา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหารงาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันกันการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผล
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานสถานะทางการเงินการคลัง
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  การจัดวางระบบควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินงาน
แผนงาน
  แผนงานอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติอื่นๆ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานเลือกตั้ง
  งานขยะมูลฝอย
ข้อมูลข่าวสาร
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประกาศต่างๆ
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล(ศพค.)
  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  คู่มือบริการประชาชน
  คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
  การให้บริการ
  งาน สสส.
  ติดต่อเรา (เบอร์ฉุกเฉิน อบต.)
  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านน้ำบ่อ
  สายตรงนายก/ร้องเรียน
  ติดต่อเรา
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ยึดหลัก D - M - H - T - T (ดู : 6) 13 ม.ค. 2564
มารตการเฝ้าระวังป้องกัน โควิด-19 ระลอกใหม่ (ดู : 6) 13 ม.ค. 2564
การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ดู : 6) 13 ม.ค. 2564
ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน (ดู : 9) 4 ม.ค. 2564
กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบี้ยปรับ ๑๐๐% (ดู : 14) 4 ม.ค. 2564
คุมเข้ม! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา (ดู : 8) 4 ม.ค. 2564
แนะนำโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที (ดู : 7) 4 ม.ค. 2564
ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้ (ดู : 8) 30 ธ.ค. 2563
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด (ดู : 9) 30 ธ.ค. 2563
ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19 (ดู : 7) 30 ธ.ค. 2563
๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 (ดู : 5) 16 ธ.ค. 2563
เผยแพร์ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 30) 2 พ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ดู : 48) 16 ต.ค. 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ดู : 54) 16 ต.ค. 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ดู : 60) 16 ต.ค. 2563
กลุ่มศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านท่าสู (ดู : 28) 19 ก.ย. 2563
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดู : 24) 15 ก.ย. 2563
เชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบล (ดู : 22) 14 ก.ย. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 18) 1 ก.ย. 2563
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.บ้านน้ำบ่อ (ดู : 58) 4 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 (ดู : 85) 9 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 96) 4 มี.ค. 2562
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ประจำปี 2561 (ดู : 115) 20 ก.พ. 2562
ข้อมูลรายรับรายจ่ายปี 61 (ดู : 110) 18 ก.พ. 2562
แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 14 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 345) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 265) 25 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (ดู : 35) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 94) 10 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 141) 8 พ.ย. 2561
ประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 134) 18 ต.ค. 2561
ประกาศรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 127) 10 ต.ค. 2561
ประกาศสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ (ดู : 79) 2 ต.ค. 2561
แจ้งบัญชาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ดู : 119) 1 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วม ประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 119) 28 ก.ย. 2561
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) (ดู : 78) 29 ส.ค. 2561
โครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก" (ดู : 130) 28 ส.ค. 2561
ประกาศเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 83) 8 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก" (ดู : 151) 8 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 61 (ดู : 122) 23 ก.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 80) 16 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ (ดู : 205) 1 พ.ค. 2561
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561 (ดู : 160) 29 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 186) 31 ม.ค. 2561
ขอเชิญเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลบ้านน้ำบ่อเข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 191) 19 ม.ค. 2561
ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 184) 19 ม.ค. 2561
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 376) 6 ม.ค. 2561
ประกาศยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์(ร.ร.ผสอ.) (ดู : 174) 21 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นอบต.บ้านน้ำบ่อ (ดู : 382) 27 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 200) 15 พ.ย. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 (ดู : 167) 31 ต.ค. 2560
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 179) 20 ต.ค. 2560
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 112) 16 ต.ค. 2560
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 81) 16 ต.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 197) 3 ต.ค. 2560
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดู : 108) 1 ต.ค. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 138) 27 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 176) 18 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 214) 11 ส.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 136) 9 ส.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
   หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาแระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-499-800 โทรสาร : 073-499-800
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs