Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   งานกิจการสภา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหารงาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันกันการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผล
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานสถานะทางการเงินการคลัง
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  การจัดวางระบบควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินงาน
แผนงาน
  แผนงานอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ข้อบัญญัติอื่นๆ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานเลือกตั้ง
  งานขยะมูลฝอย
ข้อมูลข่าวสาร
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประกาศต่างๆ
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล(ศพค.)
  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  คู่มือบริการประชาชน
  คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
  การให้บริการ
  งาน สสส.
  ติดต่อเรา (เบอร์ฉุกเฉิน อบต.)
  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านน้ำบ่อ
  สายตรงนายก/ร้องเรียน
  ติดต่อเรา
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาแระ จังหวัดปัตตานี 94130  
นายตอเฮ เจะเลาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ยึดหลัก D - M - H - T - T (ดู : 6)
มารตการเฝ้าระวังป้องกัน โควิด-19 ระลอกใหม่ (ดู : 6)
การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ดู : 6)
ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน (ดู : 9)
กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบี้ยปรับ ๑๐๐% (ดู : 14)
คุมเข้ม! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา (ดู : 8)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 71)
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 70)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 62 (ดู : 74)
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้าโรงเรียนบ้านท่าสู (ดู : 96)
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สายแยกทางหลวงแผ่นดินหน้าโรงเรียนบ้านท่าสู (ดู : 130)
โครงการต่อเติมอาคารจริยธรรม หมู่ที่ 1 (ดู : 95)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
...
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 93)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วม ประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 174)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดราชรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดแฆแฆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
   หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาแระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-499-800 โทรสาร : 073-499-800
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs