Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลดอัตราภาษี 90% ผลกระทบจากโควิด-19

 
นางฟารีละห์ เดหนิ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บ้านน้ำบ่อ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 1 ปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสุขภาพ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ดู : 5)
ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย (ดู : 4)
เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ดู : 2)
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-Service (ดู : 6)
โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด (ดู : 4)
การจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ดู : 7)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 94)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างเดือน พ.ค.64 (ดู : 80)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างเดือน มี.ค.64 (ดู : 74)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างเดือน มี.ค.64 (ดู : 73)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 (ดู : 111)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างเดือน ธ.ค.63 (ดู : 76)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 (ดู : 85)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ค.-ก.ย. 63 (ดู : 76)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม.ย.-มิ.ย. 63 (ดู : 83)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.ค.-มี.ค. 63 (ดู : 79)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้า พ.ค. 64 (ดู : 40)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง เม.ย. 64 (ดู : 39)
ประกาศราคากาลางงานก่อสร้างเดือน มี.ค. 64 (ดู : 52)
ประกาศเชิญชวนยื่นซองเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 106)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ก.พ 64 (ดู : 37)
ประกาศเชิญชวนยื่นซองเสนอราคา เดือนธันวาคม 2563 (ดู : 99)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  หมู่ที่2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์ : 073-499-800

E-mail Address : abt.bannambor@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs