Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลดอัตราภาษี 90% ผลกระทบจากโควิด-19

 
นายสูดิน โตะพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(062-895-5652)
 
นายสมชาย โส้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(0630241991)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 1 ปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสุขภาพ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 30)
สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ดู : 101)
เจอ แจก จบ (ดู : 104)
ปภ. แนะข้ามถนนปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหต (ดู : 114)
เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ปลอดภัย (ดู : 99)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประชาสัมพันธ์การยื่นซองเสนอราคา (ดู : 78)
ประกาศเข้ายื่นซองเสนอราคา 2565 (ดู : 87)
ประชาสัมพันธ์ยื่นซองเสนอราคา (ดู : 319)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างเดือน พ.ค.64 (ดู : 277)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างเดือน มี.ค.64 (ดู : 268)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างเดือน มี.ค.64 (ดู : 274)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 (ดู : 299)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างเดือน ธ.ค.63 (ดู : 285)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 (ดู : 296)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ค.-ก.ย. 63 (ดู : 267)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 129)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนน สายเปาะโก๊ะ (ดู : 78)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนยกระดับดินลูกรัง สายบ้านคอเดร์-แยกถนนนาสอ (ดู : 82)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้านในเนื้อ (ดู : 100)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน (ดู : 108)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้า พ.ค. 64 (ดู : 217)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
 
โครงการประกวด แข่งขัน อาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 6)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 12)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แหล่งท่องเที่ยว หาดแฆแฆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
อบต.บ้านน้ำบ่อ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  หมู่ที่2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์ : 073-499-800

E-mail Address : abt.bannambor@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs