Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลดอัตราภาษี 90% ผลกระทบจากโควิด-19

 
นายสูดิน โตะพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(062-895-5652)
 
นายสมชาย โส้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(0630241991)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 1 ปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสุขภาพ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 53) 30 พ.ย. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 65) 24 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 84) 3 พ.ย. 2565
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ดู : 50) 27 มิ.ย. 2565
หนังสือเชิญขอความอนุเคราะผู้นำในหมู่บ้าน (ดู : 109) 27 มิ.ย. 2565
สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ดู : 148) 24 พ.ค. 2565
เจอ แจก จบ (ดู : 129) 9 มี.ค. 2565
ปภ. แนะข้ามถนนปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหต (ดู : 149) 1 มี.ค. 2565
เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ปลอดภัย (ดู : 124) 1 มี.ค. 2565
การประเมินผลการควบคุมภายใน (ดู : 148) 9 ธ.ค. 2564
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ดู : 248) 11 พ.ย. 2564
ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย (ดู : 178) 11 พ.ย. 2564
เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ดู : 202) 11 พ.ย. 2564
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-Service (ดู : 249) 29 ต.ค. 2564
โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด (ดู : 160) 29 ต.ค. 2564
การจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ดู : 178) 29 ต.ค. 2564
ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นทที่ (ดู : 172) 29 ต.ค. 2564
สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว (ดู : 166) 27 ต.ค. 2564
ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วม (ดู : 171) 26 ต.ค. 2564
เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” (ดู : 211) 26 ต.ค. 2564
รายงานผลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บ้านน้ำบ่อ ประจำปีพ.ศ. 2564 (ดู : 86) 1 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บ้านน้ำบ่อ ประจำปีพ.ศ. 2564 (ดู : 83) 1 ต.ค. 2564
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะวันชายหาดสากล ประจำปี 2564 (ดู : 89) 18 ก.ย. 2564
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 บทความ (ดู : 193) 20 ส.ค. 2564
มติที่ประชุม ศบค.เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 (ดู : 258) 9 ก.ค. 2564
ข้อกำหนด ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 27 (ดู : 180) 9 ก.ค. 2564
มาตรการ LOCKDOWN (ดู : 208) 9 ก.ค. 2564
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 บทความ (ดู : 208) 24 มิ.ย. 2564
แจ้งเปิดใช้งาน(Anti-Corrugation toolbox) (ดู : 243) 8 มิ.ย. 2564
เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19 (ดู : 257) 4 มิ.ย. 2564
พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร (ดู : 276) 4 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (ดู : 265) 31 พ.ค. 2564
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประเภท บทความ จำนวน 5 เรื่อง 1. บทความเรื่อง ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ 2.บทความเรื่อง ขอตรวจสอบคุ่สมรสของลูกหนี้ 3. บทความเรื่อง มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้ 4. บทความเรื่อง เงินบริจาคอยู่ไหน 5. บทความเรื่อง มีจรรยาบรรณหรือเปล่า (ดู : 258) 28 พ.ค. 2564
ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ (ดู : 261) 28 พ.ค. 2564
กยศ. ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ (ดู : 249) 27 พ.ค. 2564
3 ช่องทางกระจายฉีดวัคซีน รับมือโควิด-19 (ดู : 230) 27 พ.ค. 2564
ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ (ดู : 249) 25 พ.ค. 2564
สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 253) 28 เม.ย. 2564
เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน (ดู : 269) 21 เม.ย. 2564
เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด (ดู : 268) 21 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 245) 19 เม.ย. 2564
กยศ. พร้อมให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป (ดู : 213) 5 เม.ย. 2564
เปิดตัว “ทัวร์เที่ยวไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง (ดู : 317) 5 เม.ย. 2564
เช็กเงื่อนไขใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” คุมเข้มทุจริต (ดู : 251) 5 เม.ย. 2564
คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย (ดู : 266) 5 เม.ย. 2564
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ – วัคซีนโควิด-19 ควรห่างกัน ๔ สัปดาห์ (ดู : 267) 5 เม.ย. 2564
ประกาศ การดำเนินการตามมาตรป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน (ดู : 88) 1 เม.ย. 2564
เช็กลิสต์ “ม33เรารักกัน” ใช้จ่ายร้านไหน ซื้ออะไรได้บ้าง (ดู : 226) 30 มี.ค. 2564
กยศ. ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ (ดู : 233) 30 มี.ค. 2564
เตือนผู้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” รีบใช้ให้ครบก่อนหมดเขต !! (ดู : 253) 30 มี.ค. 2564
จัดงานสงกรานต์ 2564 อะไรทำได้ - ไม่ควรทำ? (ดู : 261) 30 มี.ค. 2564
ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 (ดู : 260) 30 มี.ค. 2564
ยืนยัน! วัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัย (ดู : 196) 23 มี.ค. 2564
บทความ ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า (ดู : 284) 19 มี.ค. 2564
บทความ เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ (ดู : 261) 19 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 (ดู : 255) 19 มี.ค. 2564
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2564 (ดู : 254) 18 มี.ค. 2564
ย้ำ วัคซีนโควิด-19 ฉีดฟรี อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง (ดู : 220) 8 มี.ค. 2564
กองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านน้ำบ่อ (ดู : 125) 3 มี.ค. 2564
แจ้ง ยกเลิกโครงการโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 121) 4 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  หมู่ที่2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์ : 073-499-800

E-mail Address : abt.bannambor@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs