Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลดอัตราภาษี 90% ผลกระทบจากโควิด-19

 
นายสูดิน โตะพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(062-895-5652)
 
นายสมชาย โส้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(0630241991)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 1 ปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสุขภาพ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 (ดู : 2) 25 ก.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 (ดู : 2) 25 ก.ย. 2566
แจ้ง อัตราค่าธรรมเนียนจัดเก็บขยะ ในตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 1) 21 ก.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566 (ดู : 9) 1 ก.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566 (ดู : 9) 1 ก.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566 (ดู : 9) 1 ก.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566 (ดู : 14) 25 ก.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566 (ดู : 18) 24 ก.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566 (ดู : 18) 7 ก.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566 (ดู : 15) 5 ก.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2566 (ดู : 15) 30 มิ.ย. 2566
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) (ดู : 18) 27 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566 (ดู : 14) 25 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 (ดู : 14) 5 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566 (ดู : 14) 25 พ.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566 (ดู : 14) 15 พ.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 (ดู : 30) 3 พ.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 (ดู : 29) 1 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (ดู : 29) 19 เม.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 (ดู : 32) 18 เม.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 (ดู : 34) 5 เม.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 (ดู : 35) 5 เม.ย. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 (ดู : 32) 24 มี.ค. 2566
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 51) 21 มี.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 (ดู : 34) 17 มี.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 30) 10 มี.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 34) 2 มี.ค. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 (ดู : 39) 23 ก.พ. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566 (ดู : 38) 23 ก.พ. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 (ดู : 32) 6 ก.พ. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 (ดู : 32) 6 ก.พ. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 (ดู : 32) 6 ก.พ. 2566
อบต.บ้านน้ำบ่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 31) 16 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 105) 30 พ.ย. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 127) 24 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 152) 3 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 19) 1 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) (ดู : 29) 18 ต.ค. 2565
โครงการวอนซ์ลากเรือท่าสู (ดู : 15) 26 ก.ย. 2565
โครงการขุดลอกปากอ่าวแฆแฆ (ดู : 15) 19 ก.ย. 2565
โครงการอบต.เคลื่อนที่ พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20) 17 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาอบต.บ้านน้ำบ่อ (ดู : 18) 25 ก.ค. 2565
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 13) 19 ก.ค. 2565
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ภายในตำบล (ดู : 20) 8 ก.ค. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา (ดู : 18) 5 ก.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ดู : 97) 27 มิ.ย. 2565
หนังสือเชิญขอความอนุเคราะผู้นำในหมู่บ้าน (ดู : 165) 27 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 17) 21 มิ.ย. 2565
สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ดู : 217) 24 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 19) 19 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 17) 19 พ.ค. 2565
ประกาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 18) 19 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ดู : 18) 18 พ.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2565 (ดู : 21) 12 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ดู : 20) 16 มี.ค. 2565
แบบสรุปข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทีมีอยู่ (ดู : 16) 15 มี.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ (ดู : 17) 9 มี.ค. 2565
เจอ แจก จบ (ดู : 180) 9 มี.ค. 2565
ปภ. แนะข้ามถนนปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหต (ดู : 198) 1 มี.ค. 2565
เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ปลอดภัย (ดู : 171) 1 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  หมู่ที่2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์ : 073-499-800

E-mail Address : abt.bannambor@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs