Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลดอัตราภาษี 90% ผลกระทบจากโควิด-19

 
นายสูดิน โตะพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(062-895-5652)
 
นายสมชาย โส้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(0630241991)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 1 ปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสุขภาพ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
การให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567 (ดู : 6) 3 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567 (ดู : 11) 25 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2567 (ดู : 9) 25 มี.ค. 2567
มารู้จักธนาคารขยะคืออะไร? (ดู : 17) 15 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 44) 15 มี.ค. 2567
เปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ (ดู : 35) 15 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2567 (ดู : 16) 11 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2567 (ดู : 14) 11 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 (ดู : 56) 29 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 (ดู : 98) 12 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 (ดู : 96) 9 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 (ดู : 60) 1 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567 (ดู : 24) 30 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567 (ดู : 25) 29 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 (ดู : 22) 23 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566 (ดู : 20) 12 ม.ค. 2567
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567 (ดู : 174) 27 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 (ดู : 101) 27 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2566 (ดู : 100) 24 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 (ดู : 81) 13 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566 (ดู : 59) 7 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566 (ดู : 54) 7 พ.ย. 2566
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.บ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2566 (ดู : 43) 20 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง รายรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2566 (ดู : 43) 20 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2566 (ดู : 47) 19 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2566 (ดู : 48) 19 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2566 (ดู : 46) 19 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 (ดู : 48) 9 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2567 (ดู : 47) 4 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 (ดู : 48) 25 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 (ดู : 48) 25 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 23) 21 ก.ย. 2566
แจ้ง อัตราค่าธรรมเนียนจัดเก็บขยะ ในตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 47) 21 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 42) 12 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566 (ดู : 56) 1 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566 (ดู : 56) 1 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566 (ดู : 56) 1 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566 (ดู : 61) 25 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566 (ดู : 65) 24 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566 (ดู : 66) 7 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566 (ดู : 61) 5 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2566 (ดู : 61) 30 มิ.ย. 2566
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) (ดู : 65) 27 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566 (ดู : 62) 25 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 (ดู : 54) 5 มิ.ย. 2566
ประกาศการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.ฯ (ดู : 38) 31 พ.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.ฯ (ดู : 40) 31 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566 (ดู : 60) 25 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566 (ดู : 60) 15 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 (ดู : 73) 3 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 (ดู : 73) 1 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (ดู : 72) 19 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 (ดู : 75) 18 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 (ดู : 75) 5 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 (ดู : 78) 5 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 (ดู : 75) 24 มี.ค. 2566
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 94) 21 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 (ดู : 75) 17 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 72) 10 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 76) 2 มี.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  หมู่ที่2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์ : 073-499-800

E-mail Address : abt.bannambor@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs