Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 เริ่มชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลดอัตราภาษี 90% ผลกระทบจากโควิด-19

 
-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(xxx-xxx-xxxx)
 
-
ปลัด อบต.บ้านน้ำบ่อ
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 1 ปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสุขภาพ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 19 คน
ประกาศวันที่  25 พฤษภาคม 2564
                                              ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ
 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการทํามาหากินของ
ประชาชนมากมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีโครงการสินเชื่อต้นทุนต่ํา Soft Loan ธปท.
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นายผิดหวัง
ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารจึงยื่นคําขอสินเชื่อกับธนาคารตามโครงการดังกล่าว แต่ปรากฏว่า ธนาคารได้แจ้งผลการ
ปฏิเสธคําขอสินเชื่อให้นายผิดหวังทราบ พร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถให้การสนับสนุนสินเชื่อได้ นายผิดหวังจึงมี
หนังสือถึงธนาคาร ขอข้อมูลข่าวสารจํานวน ๔ รายการ คือ ๑) ที่มาของผู้กู้ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ที่ขอ
สินเชื่อ ๒) คําขอสินเชื่อ ๓) เอกสารประกอบการพิจารณา ๔) นโยบาย Soft Loan ธปท. ธนาคารแจ้งปฏิเสธการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอ โดยให้เหตุผลว่า เป็นเอกสารภายในของธนาคาร ซึ่งไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
โดยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ และ ๓ ไม่มีอยู่ในความครอบครอง นายผิดหวังจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ธนาคารได้แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
รายการที่ ๑ ให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว ตามหนังสือแจ้งเหตุผลการปฏิเสธคําขอสินเชื่อ แต่ยังไม่เปิดเผยบันทึกภายใน
ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อการพิจารณาสินเชื่อเสร็จสิ้นลงแล้ว การเปิดเผยบันทึกภายในฉบับดังกล่าว
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบในชั้นนี้จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการใด ๆ ของหน่วยงาน แต่ให้ปกปิดข้อมูลข่าวสารใน
ขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น คือ ชื่อและนามสกุลของผู้จัดทําบันทึกภายในและผู้ประสานงาน ซึ่งอาจเป็น
การรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ สําหรับข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ และ ๓ หน่วยงานแจ้งว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครอง จึงไม่ใช่
การปฏิเสธการเปิดเผย ไม่อยู่ในอํานาจคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาวินิจฉัย หากผู้อุทธรณ์ไม่เชื่อว่าหน่วยงานไม่มี
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ ประกอบ
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เพื่อให้ตรวจสอบได้ ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ เป็นข้อมูลข่าวสารการ
ปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานและไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยได้ตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึง
สมควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
 
มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th
(ที่ สค ๔๘/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คําดี ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  หมู่ที่2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์ : 073-499-800
 
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs